Aritmeticki niz - zadaci
nazad

TEST aritmeticki niz


1. Odredi 13. clan aritmetickog niza kojem je a5 = 2, a40 = 142

a13 =

2. Odredi prvi clan aritmetickog niza ako je:  a1 + a7 = 42   a10 - a3 = 21

a1 =
3. Za koji realni broj x su brojevi log2, log(2x - 1), log(2x + 3) tri uzastopna clana aritmetickog niza

x = log 2
 
x = log52
 
x = log25
 
ne postoji
 
x > 1

4. Odredi prvi clan aritmetickog niza kod kojeg je suma treceg i sedmog clana jednaka 24, a razlika šestog i cetvrtog 4.

a1 =


5. Odredi sumu prvih 18 clanova aritmetickog niza kod kojeg je a5 = 6, a12 = - 15

S18 =

6. Cetvrti clan aritmetickog niza je -5, a sedmi - 14. Koliko clanova tog niza treba sabrati da bi suma bila -387?

n =
7. Kod kojeg od navedenih aritmetickih nizova je suma prva tri clana 18, a suma njihovih kvadrata 126

a1 = 3,
d = -3

a1 = -3,
d = 3

a1 = 3,
d = 3

a1 = -3,
d = -3

a1 = 6,
d = 6

8. Stranice pravuglog trougla cine aritmeticki niz. Odredi hipotenuzu trougla ako je njegov obim 12

c =

9. Reši jednacinu 5 + 8 + 11 + 14 + ... + x = 124

x =

10. Koliko brojeva treba umetnuti izmeðu 5 i 25 da bi se dobio aritmeticki niz ciji je zbir 60

broj clanova koje treba umetnuti =